Aýratynlyk

Maşynlar

Sowuk togalanan polat rulon

Sowuk togalanan polatdan ýasalan rulonlar gyzgyn togalanan rulonlardan ýasalýar we otag temperaturasynda gaýtadan ýükleniş temperaturasynyň aşagyna aşak düşýär. Sowuk togalanan polat gowy işleýär. Coldagny, sowuk togalanan polat has inçe we has takyk bolup biler.

Cold rolled steel coils are made of hot rolled coils and roll down to below the reloading temperature at room temperature. Cold rolled steel has good performance. That is, cold rolled steel can be thinner and more precise.

Önüm aralygy

Uglerod polat, poslamaýan polat, ýörite polat,
örtükli polat dört esasy önüm seriýasy, 10,000 tonna inwentar, islendik wagt gözegçilik etmek, bazar üýtgemelerine jogap bermek, gysga eltiş wagty, çalt eltiş, täsirli we aladasyz.

Wezipe

Beýannama

“Shan Dong Lu polat Group Co., Ltd” bäş mukaddes dagyň birinjisinde - Hytaýyň Taýşan şäherinde ýerleşýär. Konfusiý dogduk mekany bilen ýüzbe-ýüz bolduk, yzy Şandongyň bahar paýtagty - Jinan. Gündogar sary deňziň keningdao kenary we Hytaýyň ene derýasy bar, günbatarda sary derýa. Recentlyakynda bir kärhana täzeden gurlandan soň Lu Polat uly göwrümli hünär önümçiligine öwrüldi…

ýakynda

Habarlar

 • Baglanyş usuly we üznüksiz polat turbanyň artykmaçlygy

  Çukur bölegi bolan bökdençsiz polat turbasy, nebit, gazylyp alynýan ýangyç, gaz, suw we birnäçe gaty material turbageçiriji ýaly suwuk turbany daşamak üçin ulanylýan köp sanly. Polat turbasy we tegelek polatdan gaty polat egilme güýji fazasy bilen deňeşdirilende, ýük ...

 • Polat turbanyň ýylylygy bejermek prosesi

  Düşnüksiz polat turba hakda nämäni tanamagyňyzy bilemok? Düşnüksiz polat turbalar tegelek, inedördül we gönüburçly içi boş bölek polat turbalardyr. Birkemsiz polat turba, kapilýar turbalaryna perforasiýa arkaly polat ingotdan ýa-da gaty turba billetinden emele gelýär. bu ...

 • Kebşirlenen polat turbalaryň klassifikasiýasy

  Kebşirlenen polat turba diýlip atlandyrylýan kebşirlenen turba, esasan, kebşirlenen polat turbany gysyp we emele getirenden soň plastinkanyň ýa-da zolagyň önümidir. Kebşirlenen polat turbalary öndürmek prosesi gönümel, ýokary önümçilik netijeliligi, spesifikasiýalaryň görnüşi, enjamlar az, ýöne umumy güýji deňizlerden az ...

 • Spiral kebşirlenen polat turbanyň gaýtadan işleniş hilini nädip üpjün etmeli

  Umuman aýdanyňda, bazarda spiral kebşirlenen polat turbanyň milli standart we standart däl iki görnüşi bar, gaýtadan işlemek prosesinde dürli tehniki proses we salgylanma hil standartlary sebäpli köplenç zawodyň hilinde-de tapawutlar bolýar. Şonuň üçin ...

 • Poslamaýan polat turbalary nädip klassifikasiýa etmeli?

  1. Poslamaýan polat turbalar çig mal boýunça toparlara bölünýär Ol adaty uglerod polat turbasyna, ýokary hilli uglerod gurluşy polat turba, garyndy gurluş polat turbasy, polat turba, poslamaýan polat turba, poslamaýan polat turba, goşa metal birleşdirilen turba, örtük turba, tygşytlamak üçin ...